İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Güvenliği işçilerin, çalışanların daha doğrusu sigortalı çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli bir çalışma ortamını hazırlamaktır. Bu ortamın hazırlanması için alınması gereken tüm tedbirlere ''İş Güvenliği'' denir.

İş Güvenliği Uzmanı: Görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri 29.12.2012 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te belirtilen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara iş güvenliği uzmanı denir.Teknik eleman olarak belirtilen grupta ,teknik öğretmenler,fen edebiyat fakültelerinin kimya veya fizik mezunları ile iş sağlığı güvenliği program mezunları yer alır.

 

İş Güvenliği Uzmanlığını; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere belgelendirilen üniversitelerimizin mühendislik bölümlerinden, iş güvenliği bölümünden mezun olan kişiler İş Güvenliği Uzmanı olabilir. Ayrıca son zamanlarda yapılan değişikliklerde mimar veya teknik elemanlar da iş güvenliği eğitimleri sonucu iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler. Teknik eleman olarak bahsedilen grupta, teknik öğretmenler, fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya mezunları ile iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları yer alıyor. Uzmanların aldığı bu eğitim kapsamı Mühendis, mimar veya teknik elemanlar uzmanlık belgesi alabilmek için, bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya özel eğitim şirketlerinin düzenlediği eğitimlere katılması gerekiyor. Bu eğitimler 220 saattir. Bunun 180 saati teorik olarak 40 saati ise pratik eğitim olarak gerçekleştiriliyor. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Eğitimlerin sonunda sınavları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapıyor veya yaptırıyor.. Sınavda 70 puan ve üzerinde bir puan alan kişilere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ NEDİR?

İş güvenliği uzmanlığı belgesi A,B ve C sınıfı olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bu sınıflar tehlike gruplarına göre değişmektedir. C sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıflarda, B sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, A sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işlerde çalışabiliyor.

(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi; İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 yıl teftiş yapmış iş müfettişlerinin istekleri halinde, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 7 yıl görev yapmış İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının istekleri halinde, (B) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi ile en az 4 yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sertifikası ile belgeleyerek eğitim kurumları tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılanlardan genel müdürlükçe yaptırılan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara Genel Müdürlükçe verilir.

(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi; Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 yıl fiilen görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının istekleri halinde, İş sağlığı ve güvenliği alanında doktora yapmış olan mühendis veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarının pratik bölümünü tamamlayanların istekleri halinde, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 5 yıl görev yapmış mühendis veya teknik elemanlardan Genel Müdürlükçe yaptırılan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınıfında başarılı olanlar, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile en az 3 yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sertifikası ile belgeleyerek eğitim kurumları tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara Genel Müdürlükçe verilir.

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi; Eğitim kurumları tarafından düzenlenen (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumlarına katıldıklarını belgeleyen ve Genel Müdürlükçe yaptırılan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara, İş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmış mühendis veya teknik elemanlardan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının pratik bölümünü tamamlayanlara istekleri halinde verilir.


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NELER YAPMALI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri;

- Rehberlik (1.İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverenlere önerilerde bulunmak.2.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek ve işverene önerilerde bulunmak.)

- Risk Değerlendirmesi, Acil Eylem Planı, Çalışanlara Eğitim

- İlgili birimlerle işbirliği (İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, çalışan temsilcisi ve destek elemanları ile işbirliği içerisinde çalışmak.)

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri;

- İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi durumunda bu hususu bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

- İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi durumunda işin durdurulması için işverene başvurmak.

- Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri; İş güvenliği uzmanları, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerini yapmak, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunmakla yükümlüdür.İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri işyeri hekimi ile birlikte onaylı deftere yazar.

HANGİ FİRMALAR İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMALIDIR?

Kanuna göre;

- 50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri 30 Aralık 2012'den itibaren iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden hizmet almak zorunda,
- 50'den az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri 1 Ocak 2014'ten itibaren bu yükümlülüğü yerine getirmeye başladı,
- 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşları ise 1 Temmuz 2016'dan itibaren iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden hizmet almaya başlayacak.

10 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNE DEVLET DESTEĞİ….

24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikle 10 kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için destek sağlanması yönünde düzenleme yapılmış olup özellikle küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu yönde bir destek sağlanması yoluna gidilmiştir. 

Destek tutarı ne kadar olacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının (34.05 TL) sırasıyla %1.4 ve %1.6'sıdır. Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.
 

Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın